Tượng thập bát la hán 15

Tượng thập bát la hán đắp đất bót sơn son thếp vàng