Tượng thập bát la hán 16

Tượng thập bát la hán đắp đất bót sơn son thếp vàng