Tượng thập bát la hán 18

Tượng thập bát la hán đắp đất bót sơn son thếp vàng