Tượng thập điện diêm vương 01

Tượng thập điện diêm vương gỗ mít sơn son thếp vàng