Tượng thập điện diêm vương 02

Tượng thập điện diêm vương gỗ mít sơn son thếp vàng