Tượng thập điện diêm vương 03

Tượng thập điện diêm vương gỗ mít sơn son thếp vàng