Tượng thập điện diêm vương 04

Tượng thập điện diêm vương gỗ mít sơn son thếp vàng