Tượng thập điện diêm vương 05

Tượng thập điện diêm vương gỗ mít sơn son thếp vàng