Tượng trần triều 01

Tượng trần triều bằng gỗ mít sơn son thếp vàng