Tượng trần triều 02

Tượng trần triều bằng gỗ mít sơn son thếp vàng