Tượng trần triều 03

Tượng trần triều bằng gỗ mít sơn son thếp vàng