Tượng trần triều 04

Tượng trần triều bằng gỗ mít sơn son thếp vàng