Tượng trần triều 05

Tượng trần triều bằng gỗ mít sơn son thếp vàng