Tượng trần triều 06

Tượng trần triều bằng gỗ mít sơn son thếp vàng