Tượng trần triều 07

Tượng trần triều bằng gỗ mít sơn son thếp vàng