Tượng trần triều 08

Tượng trần triều bằng gỗ mít sơn son thếp vàng