Tượng trần triều 09

Tượng trần triều bằng gỗ mít sơn son thếp vàng