Tượng trần triều 10

Tượng trần triều bằng gỗ mít sơn son thếp vàng