Tượng trần triều 11

Tượng trần triều bằng gỗ mít sơn son thếp vàng