Tượng trần triều 12

Tượng trần triều bằng gỗ mít sơn son thếp vàng