Tượng văn thù bồ tát 02

Tượng phật văn thù bồ tát bằng gỗ mít sơn son thếp vàng