Tượng văn thù bồ tát 07

Tượng phật văn thù bồ tát bằng gỗ mít sơn son thếp vàng