Tượng văn thù bồ tát 09

Tượng phật văn thù bồ tát bằng gỗ mít sơn son thếp vàng