Tượng văn thù bồ tát 10

Tượng phật văn thù bồ tát bằng gỗ mít sơn son thếp vàng