Tượng voi thờ 01

Đôi voi thờ gỗ mít sơn son thếp vàng