Tượng voi thờ 02

Đôi voi thờ gỗ mít sơn son thếp vàng