Tượng vua cha ngọc hoàng 01

Tượng vua cha ngọc hoàng gỗ mít sơn son thếp vàng