Tượng vua cha ngọc hoàng 02

Tượng vua cha ngọc hoàng gỗ mít sơn son thếp vàng