Tượng vua cha ngọc hoàng 03

Tượng vua cha ngọc hoàng gỗ mít sơn son thếp vàng