Tượng vua cha ngọc hoàng 04

Tượng vua cha ngọc hoàng gỗ mít sơn son thếp vàng