Tượng vua cha ngọc hoàng 05

Tượng vua cha ngọc hoàng gỗ mít sơn son thếp vàng