Tượng vua cha ngọc hoàng 06

Tượng vua cha ngọc hoàng gỗ mít sơn son thếp vàng