Tượng vua cha ngọc hoàng 07

Tượng vua cha ngọc hoàng gỗ mít sơn son thếp vàng