Tượng vua cha ngọc hoàng 08

Tượng vua cha ngọc hoàng gỗ mít sơn son thếp vàng