Tượng vua cha ngọc hoàng 09

Tượng vua cha ngọc hoàng gỗ mít sơn son thếp vàng