Tượng vua cha ngọc hoàng 10

Tượng vua cha ngọc hoàng gỗ mít sơn son thếp vàng