Tượng vua cha ngọc hoàng 11

Tượng vua cha ngọc hoàng gỗ mít sơn son thếp vàng