Ỷ thờ 06

ỷ thờ gỗ mít sơn son thếp vàng, ngang 50cm